Boomtaxateur.nl

Nieuws

Laatste nieuws

Planning 2019

Download HIER de NVTB planning 2019.

Duidelijkheid over NVTB-taxaties boomschade

Heeft de uitspraak van de Hoge Raad over de rekenmethode van de NVTB gevolgen gehad? Ja en nee. Een aantal zaken blijft gelijk, één onderdeel is veranderd. De NVTB heeft samen met drie juristen alle kanten van deze situatie bekeken. Er is nu duidelijkheid over wat er wel en niet kan, wanneer er schade is toegebracht aan een boom. Het aandachtspunt ligt specifiek bij de deelschades aan bomen, waarbij vervanging van de boom niet noodzakelijk is. In deze gevallen kan het schadebedrag niet meer worden berekend volgens de werkwijze die de NVTB tot nu toe hanteerde. Een volledige toelichting vindt u op onze website.

Er verandert in een aantal situaties niets. Namelijk, als de richtlijnen NVTB zijn vastgelegd in contracten, als er sprake is van een noodzaak tot kap of vervanging, als het de handelswaarde betreft of als de feitelijke vervangingskosten berekend kunnen worden. Heeft u een deelschade en zijn bovenstaande onderdelen niet van toepassing, dan heeft u de volgende mogelijkheden tot uw beschikking: u kunt een vordering indienen, alle extra bijkomende beheerkosten doorberekenen of onderhandelen op basis van een NVTB-taxatie.

Belangrijk is en blijft het van toepassing verklaren van de Richtlijnen van de NVTB en deze als standaardclausule op te nemen in al uw bestekken, APV’s, bomenverordeningen en vergunningen. Op die manier blijft het voor u mogelijk om schades aan bomen, die niet vervangen hoeven te worden, gecompenseerd te krijgen. De NVTB gaat de komende periode verder met het doorontwikkelen van de richtlijnen, om ook deelschades eenduidig en passend binnen de actuele jurisprudentie te kunnen blijven taxeren.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met uw NVTB-taxateur.

05/2019 – Informatiebrief NVTB boombeheerders, mei 2019

Download HIER de NVTB informatiebrief

12/2017 - Eerste reactie op uitspraak Hoge Raad m.b.t. gedeelte van het rekenmodel NVTB

Op 15 december 2017 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over één van de toepassingen van het ‘Rekenmodel Boomwaarde’ van de NVTB, zoals beschreven in de Richtlijnen NVTB 2013. Het rekenmodel wordt in verschillende situaties gebruikt en geaccepteerd, in de specifieke situatie die de Hoge Raad heeft beoordeeld is duidelijk geworden dat één van de onderdelen aanpassing vraagt.

De NVTB heeft daarom met veel belangstelling kennis genomen van de uitspraak van de Hoge Raad. De situatie blijkt genuanceerd te liggen. Het grootste deel van het rekenmodel lijkt overeind te blijven, bijvoorbeeld wat betreft de boomwaardebepaling en de schadeberekening bij het volledig verloren gaan van een boom.

De NVTB beschouwt de uitspraak als zeer relevant voor één van de aspecten en toepassingen van het rekenmodel, namelijk de onderbouwing van de schadeberekening als de boom niet volledig verloren gaat. De NVTB was al bezig het rekenmodel te actualiseren, o.a. op dit aspect. Met deze uitspraak grijpen we de kans om de richtlijnen en het rekenmodel juridisch gezien nog beter af te kaderen. Omdat dit complexe materie is, waarbij veel verschillende factoren een rol spelen, is het nog te vroeg om een verdere inhoudelijke reactie geven. We willen dit zorgvuldig bekijken. In januari bespreken we de uitspraak, samen met een bomenjurist, en werken we de consequenties uit.

Zodra we een goed beeld hebben van de uitwerking, laten we dit weten.

Het bestuur van de NVTB
21 december 2017

03/2017 - Nieuwe bestuurs- en commissieleden

Tijdens de afgelopen algemene ledenvergaderingen hebben zich wijzigingen voorgedaan in het bestuur en de commissies. Bart van der Klugt volgt na 6 jaar Martijn van der Spoel op als penningmeester en vice-voorzitter. Bert van Eck en Jan Kees de Leeuw worden toegevoegd aan de Technische Commissie. Henri Rogaar en Ronald Wobben geven aan hun taken neer te leggen. Ronald blijft nog aan tot 2018 in verband met de overdracht. De portefeuille PR en Communicatie werd waargenomen door Michel van Ingen en betreft vanaf 9 maart een vacature. Adri van der Waart geeft aan nog een volgende termijn voor de geschillencommissie beschikbaar te zijn. Dank aan allen voor hun bijdrage aan de vereniging!

01/2017 - Verhuizing secretariaat NVTB

Per 1 januari 2017 wordt het secretariaat van de NVTB overgedragen aan Carla van Schagen van de firma BackOffice|C​. De NVTB bedankt de VHG voor de kwalitatief goede ondersteuning en prettige samenwerking de afgelopen jaren. Vanzelfsprekend blijft de NVTB als kennisinstelling een branche partner van de VHG en als stakeholder nauw betrokken. De adresgegevens vindt u hier.

02/2015 - Nieuwe bestuursleden

Tijdens de afgelopen algemene ledenvergaderingen zijn nieuwe leden aan het bestuur toegevoegd. Ceciel van Iperen volgt na 12 jaar Adri van der Waart op als voorzitter en Bernard Flier volgt Harold Schoenmakers op als secretaris. Ronald Wobben volgt Erik Platje op als bestuurslid en afgevaardigde uit de Technische Commissie. Michel van Ingen is toegevoegd aan het bestuur als portefeuillehouder PR en Communicatie. Martijn van der Spoel is herkozen als Penningmeester en is vice-voorzitter.

Een gedenkwaardig moment waarbij de aftredende bestuursleden zijn bedankt voor hun kennis en inzet, welke de vereniging hebben gebracht tot een gezonde 20-jarige vereniging met ruim 50 actief taxerende leden.

02/2014 - Afscheid bestuursleden

Tijdens de algemene ledenvergadering van de NVTB van 4 februari 2014, namen Harold Schoenmakers en Adri van der Waart afscheid als bestuursleden. Beide hebben ruim 12 jaar een functie bekleed binnen het bestuur, Harold als secretaris en Adri als voorzitter. Een gedenkwaardig moment waarbij de heren werden bedankt voor hun kennis en inzet, welke de vereniging hebben gebracht tot een gezonde 20 jarige vereniging met ruim 50 actief taxerende leden. Beiden zullen op hun eigen manier betrokken blijven bij de vereniging.

Downloads:

- NVTB planning 2017

- Bomen 06 "Taxatie duur terras"

- Bomen 07 "Meerwaarde NVTB taxateur"

- Bomen 08 "DEF taxatieartikel"

- Bomen 09 "DEF taxatieartikel"

- Bomen 10 "DEF taxatieartikel"

- Boomzorg "Kan ik effe vangen"

- H1A Tree Valuation

- Je hebt boomtaxateurs en boomtaxateurs

- Interview Adri Van Der Waart over de nieuwe rekenmethode NVTB

- Tuin en Landschap 13/2013 "Gemeenten laten geld liggen bij boomschades" *

*bron: Tuin en Landschap