Taxeren

Boomschade

Boomschade

Boomschade is de schade die uw boom heeft opgelopen aan delen van de boom door toedoen van een ander. Soms gaat de boom in zijn geheel verloren, maar vaak is er alleen schade aan wortels, stam, stamvoet of takken. Daarnaast kunnen er ook kosten ontstaan.

Schade aan een boom kan onder andere ontstaan door:
 • een verkeersongeval;
 • slecht uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden (snoeischade, maaischade);
 • vandalisme;
 • kap zonder toestemming van de eigenaar;
 • bouwwerkzaamheden, schade ondergronds, schade bovengronds, bronnering;
 • aanleg van allerlei nutsvoorzieningen (kabels, riolering, leidingen, etc.);
 • grondophoging of ‐verlaging,
 • wijziging van de grondwaterstand, inundatie;
 • chemicaliën, strooizouten, herbiciden, gaslekken, gesprongen waterleidingen, gif, etc.
 • planvorming / het aanvragen van een kapvergunning, waarbij bomen moeten wijken voor andere belangen.

Uitgangspunten voor schade en vergoeding

 1. wat vervangen kan en moet worden, wordt vervangen.
 2. de vergoeding betrekking kan hebben op kosten van maatregelen tot ondersteuning en bevordering van zelfherstel van de houtopstand en andere specifieke kosten die het directe gevolg zijn van de beschadiging.
 3. de schade wordt zoveel mogelijk concreet berekend, tenzij door overwegingen van doelmatigheid en redelijkheid een abstracte berekening nodig is (art. 6:97 BW).

Een aansprakelijke partij dient de vervangingskosten of de kosten voor herstel te vergoeden.

Let op: maatregelen voor de ondersteuning en bevordering van het herstel kunnen verantwoord zijn, zelfs wanneer de kosten hiervan, de kosten van vervanging overtreffen.

Daarnaast geeft de wet nog het recht op de vergoeding van een aantal andere schadeposten, zoals kosten die verdere schade kunnen beperken dan wel voorkomen, onderzoekskosten, buitengerechtelijke incassokosten, de taxatiekosten en vertragingsrente.

Veel voorkomende schades zijn de volgende:
 • verwondingen aan kroondelen;
 • verwondingen aan de stam;
 • verwondingen aan de stamvoet;
 • directe schade aan de wortels;
 • indirecte schade aan de wortels door onder andere:
 • bodemverontreiniging; vergiftiging;
  • bodemverstoring, inclusief bodemverdichting, ophogingen;
  • verdroging of verdrinking;
  • zuurstofverdringing in de bodem;
  • reductie, afgravingen doorwortelde en doorwortelbare groeiruimte;
  • verlies van de volledige boom.

Wat doen boomtaxateurs en wat kunnen ze voor u betekenen?

Een eerste stap is het vaststellen van de schade

Het opnemen van de schade dient door een NVTB‐taxateur gedaan te worden. De NVTB‐taxateur legt de boomgegevens vast en verwerkt deze in een van de NVTB‐rekenmodellen. Een accurate opname van de beschadiging, bijbehorende boom‐ en groeiplaatsgegevens is fundamenteel.

Het vaststellen van de juiste schadesoort(en) en de mate van beschadiging is leidend bij de totstandkoming van een juiste berekening. Kennis en ervaring van en met de bijbehorende boom(soort) en groeiplaatsomstandigheden zijn noodzakelijk.

Voor bomen die moeten wijken wegens planvorming, kapaanvraag, bouwactiviteiten, herinrichting of reconstructie, geldt eveneens dat zij verloren gaan.

Leidt schade in eerste instantie niet tot veiligheidsproblemen en volledige uitval van de boom, dan is er sprake van zogenaamde “herstelbare schade” en maakt de NVTB‐taxateur gebruik maak van het NVTB‐rekenmodel Herstelkosten.

Als de schade dusdanig ernstig is, maar nog niet lijkt te wijzen op totale uitval van de boom, dan is nader onderzoek nodig. Hiermee is te bepalen of de boom veilig en beheerbaar is of niet langer te behouden is.

In gevallen waarbij de schade onherstelbaar is of wordt, geldt het rekenmodel vervangingskosten. Voor bomen die moeten wijken wegens planvorming, kapaanvraag, bouwactiviteiten, herinrichting of reconstructie, geldt eveneens dat zij verloren gaan en ook daarvoor geldt het rekenmodel vervangingskosten.

In het schema is te zien dat er ruwweg twee rekenmethodes beschikbaar zijn. Een rekenmodel voor als bomen nog kunnen herstellen en een rekenmodel als bomen vervangen moeten worden.

Figuur 1. Stroomschema schadeniveaus

 • Aanrijdschade
 • Aanrijdschade
 • Kroonschade
 • Kroonschade door brand
 • Maaischade
 • Stamschade
 • Stamschade
 • Stamschade
 • Stamschade
 • Stamschade
 • Wortelschade
 • Wortelschade
 • Wortelschade
 • Wortelschade
 • Wortelschade
 • Wortelschade door verdichting
 • Schade bij bouwwerkzaamheden
Boomtaxateur.nl

Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

©2023 NVTB | Contact | Rekenmodel
Privacy | Website: Vuijst Visuals