Privacy
Privacyverklaring Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB)
Inleiding

In het kader van het verenigingsbeheer van de NVTB verwerken wij bedrijfs- en persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, email, post of telefoon. Het bestuur hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Te verwerken persoonsgegevens

Voor het verenigingsbeheer is een verwerkingsregister gemaakt. Deze is door betrokkenen op te vragen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Doelen van en grondslagen voor de verwerking

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De NVTB houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in een verwerkingsregister;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als NVTB bestuur zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derden voor het verzorgen van:

 • de website, zodat u vindbaar bent als boomtaxateur;
 • online rekenprogramma;
 • de leden- en financiële administratie;
 • uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van de ledenbijeenkomsten;
 • externe deskundigheid in de kwaliteits- en geschillencommissie;
 • nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Hiervan kunnen wij afwijken indien en voor zover wij op grond van de wet- en regelgeving verplicht zijn om anders te handelen, bijvoorbeeld indien wij een bindend verzoek of opdracht hiertoe ontvangen van een daartoe bevoegde instantie: als wij u volgens de regelgeving hiervan op de hoogte mogen stellen zullen wij dat (zo spoedig mogelijk) doen; waar mogelijk zullen wij ook met u overleggen over de wijze waarop en welke persoonsgegevens wij ter beschikking zullen stellen.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

Bij beëindiging van uw (aspirant) lidmaatschap zullen wij de betreffende gegevens, 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap vernietigen, met uitzondering van:

 • de NAW bedrijfsgegevens conform de bewaarplicht van voor ons geldende wet- of regelgeving
 • en het lidmaatschapsnummer, voorletter(s) en achternaam, start- en beëindigingsdatum van het lidmaatschap voor historische doeleinden.
Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de NVTB van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Incidenten met persoonsgegevens

Indien er sprake is van een incident (ook wel: datalek) met betrekking tot de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover zijn geïnformeerd door onze (sub)verwerkers.

Verwerking binnen de EER

Persoonsgegevens worden door ons alleen verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt.

Wijzigingen

Ongetwijfeld zal ons privacy beleid wel eens gewijzigd worden. De meest recente versie hiervan is de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u om hierover contact met ons op te nemen. Indien dit niet tot de gewenste uitkomst leidt, dan heeft u altijd het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB)
Postbus 27
9000 AA GROU
Tel. 06-28310948

Boomtaxateur.nl

Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

©2023 NVTB | Contact | Rekenmodel
Privacy | Website: Vuijst Visuals