Geschillen

In het geval van een verschil van mening over een taxatierapport tussen de taxateur en zijn opdrachtgever, kan de laatste een schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur van de NVTB om het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie van de NVTB. Aan de behandeling van een geschil zijn kosten verbonden.

Onderstaand is de procedure van de geschillencommissie beschreven:
PROCEDURE GESCHILLENCOMMISSIE NVTB
 1. Via het bestuur van de NVTB kan een opdrachtgever (de natuurlijke- of rechtspersoon die een opdracht heeft gegeven aan een lid van de NVTB voor een taxatie) een geschil voorleggen aan de geschillencommissie.
 2. Het bestuur toetst op basis van onderstaande voorwaarden of het geschil in aanmerking komt voor behandeling.
Voorwaarden:
 • Geschil heeft betrekking tot de toepassing van de richtlijnen:
  de opdrachtgever heeft een geschil over de werkwijze van de taxateur (correcte toepassing van de meest recente uitgave van de NVTB Richtlijn);
 • De taxateur heeft de opdracht aangenomen, behandeld en verwerkt als lid van de NVTB;
 • Het geschil heeft uitsluitend betrekking op een taxatie met een uniek (NVTB) registratienummer.

Bij een geschil waarbij de opdrachtgever een geschil heeft over de uitkomst van de taxatie zal het geschil niet voorgelegd worden aan de geschillencommissie. In dat geval kan in overleg met de taxateur het vragen van een ‘second opinion’ wellicht uitkomst bieden. Dit is primair een zaak tussen twee partijen.

 1. De opdrachtgever die een geschil aanhangig maakt, als ook de taxateur, krijgt van het secretariaat per omgaande een bevestiging van ontvangst en een aanduiding van de periode waarbinnen het bestuur zal beslissen of de klacht in aanmerking komt voor behandeling door de geschillencommissie.
 2. Na beraad van het bestuur, krijgen de opdrachtgever en de taxateur van het secretariaat de uitslag van het beraad, te weten:.
 • of: “het geschil wordt - met redenen omkleed- niet in behandeling genomen”
 • of: “het geschil wordt doorgestuurd naar de geschillencommissie, die binnen twee maanden uitspraak zal doen.”
 1. In het laatste geval wordt tevens een factuur gestuurd (€ 463,50) voor standaard behandelkosten van geschillen. Dit bedrag wordt, ongeacht de uitslag van het geschil, niet terugbetaald.
 2. Tevens wordt meegedeeld dat, als de geschillencommissie van oordeel is dat locatiebezoek of aanvullend onderzoek door derden noodzakelijk is, contact met de opdrachtgever zal worden opgenomen in verband met eventueel aanvullende kosten.
 3. De geschillencommissie wordt, zodra de penningmeester het verschuldigde bedrag voor de standaard behandelkosten heeft ontvangen, op de hoogte gesteld en krijgt alle nodige informatie.
 4. De geschillencommissie dient binnen 2 maanden na ontvangst van de stukken een uitspraak te doen.
 5. De geschillencommissie formuleert een (bindende) uitspraak en verzendt deze naar het bestuur van de NVTB.
 6. Het bindende advies bevat, naast de beslissing, in elk geval de motivering van de gegeven beslissing.
 7. Het bestuur van de NVTB stuurt de uitspraak naar de opdrachtgever en de betrokken taxateur; in het archief van de vereniging wordt een exemplaar van de uitspraak bewaard.
 8. Als de uitspraak ten nadele is van de betrokken taxateur heeft deze zich te houden aan de door de geschillencommissie voorgestelde oplossing om de opdrachtgever genoegdoening te geven. Het bestuur zal nakoming hiervan controleren.
 9. Als de uitspraak ten nadele van de opdrachtgever uitvalt, is er voor het betrokken lid van de NVTB geen andere genoegdoening dan dat hij/zij gelijk heeft gekregen.
 10. Als de opdrachtgever niet tevreden is met de uitspraak van de geschillencommissie is er binnen de NVTB geen verdere mogelijkheid om het geschil aanhangig te maken.
Boomtaxateur.nl

Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

©2023 NVTB | Contact | Rekenmodel
Privacy | Website: Vuijst Visuals